Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Фирма „Корект строй“ ООД изпълнява проект

 

 

 

 

 

Фирма „Корект строй“ ООД изпълнява проект "Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост в "Корект строй" ООД" по Договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001-1.003-1030-C01 на ОП РЧР 2014-2020, процедура „Ново работно място2015“, с одобрен бюджет за безвъзмездно финансиране 108 215,92 лв, от които финансиране от ЕСФ 91983,52 лв. и 16232,40 лв. национално съфинансиране.

 

 

 Разкрити са нови осем работни места и посредством съобщения за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 са избрани доставчиците на услуги и оборудване.

-------------------------------------www.eufunds.bg----------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Последно променена вСряда, 01 Ноември 2017 19:10
Banner 468 x 60 px